Juridisk information

ACUSHNET COMPANY
Acushnet Sverige AB
Jägershillgatan 16
213 75 Malmö

ANVÄNDARVILLKOR

Denna upphovsrättsinformation gäller för alla sidor, bilder, texter, program och övrigt material på hela denna Internetwebbplats (”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen godkänner du nedanstående villkor, vilka när som helst kan ändras av Acushnet Company. Om du använder Webbplatsen efter att villkor har ändrats innebär det att du godkänner dessa ändringar. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

Användning av Webbplatsen

Acushnet Company driver denna Webbplats för att förse dig med underhållning, information, utbildning och kommunikationsmöjligheter. Du är välkommen att navigera runt på Webbplatsen. Du får ladda ner material från Webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk under förutsättning att du behåller alla uppgifter om upphovsrätt och annan äganderätt som är knutna till materialet. Du får däremot inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda innehåll på Webbplatsen i offentligt eller kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, ljud och filmer, utan skriftligt tillstånd från Acushnet Company. Du får inte ändra eller blockera innehåll och funktioner på Webbplatsen eller ladda ner något material från Webbplatsen för användning på någon annan webbplats, inklusive auktionswebbplatser på Internet. Allt material på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och olovlig användning av det kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagar. Acushnet Company förbehåller sig alla rättigheter till allt material på Webbplatsen.

Inga garantier; ansvarsbegränsning

Acushnet Company varken försäkrar eller garanterar att innehållet på Webbplatsen är korrekt eller att den fungerar felfritt och avbrottsfritt. Du använder Webbplatsen på egen risk. DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. Acushnet Company påtar sig inte heller något ansvar eller någon ersättningsskyldighet för eventuella skador på, eller virus som kan infektera, din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom när du går in på, använder eller navigerar runt på Webbplatsen eller laddar ner material, data, texter, bilder, filmer eller ljud från Webbplatsen eller några länkade webbplatser. Under inga omständigheter ska Acushnet Company eller någon annan part inblandad i att skapa, producera, underhålla eller leverera Webbplatsen eller något av deras dotterbolag, eller styrelseledamöter, direktörer, anställda, aktieägare eller agenter i något av dem, vara ersättningsskyldiga för skador av något slag, inklusive men inte begränsat till direkta, speciella, tillfälliga, indirekta och straffbara skador samt följdskador, oavsett om det har upplysts om risken för sådana skador eller inte, eller skador enligt någon ansvarsteori överhuvudtaget, vilka uppstår i samband med att du använder eller navigerar runt på Webbplatsen eller länkar till andra webbplatser från den.

Immateriella rättigheter

Produkter, patent, produktnamn, designer, logotyper, titlar, texter, bilder, ljud och filmer på denna Webbplats är om inget annat anges varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, upphovsrätter, patent eller annan egendom som tillhör Acushnet Company (”Acushnet Companys immateriella rättigheter”). Alla övriga oregistrerade och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Inget på Webbplatsen ska tolkas som beviljande – varken underförstått, genom konkludent handlande eller på annat sätt – av någon licens eller rätt att använda någon av Acushnet Companys immateriella rättigheter som förekommer på Webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Acushnet Company.

Acushnet Company satsar miljoner dollar och otaliga timmar varje år på forskning och utveckling. Resultatet av denna enorma investering av tid och pengar är golfprodukter som vi tycker är de bästa, mest tekniskt avancerade produkterna på marknaden. Nyttan av de här ansträngningarna införlivas i våra produkter och många av innovationerna är inte märkbara för den ovane betraktaren, men saknas hos andra produkter som är avsedda att vara kopior på äkta Acushnet Company-produkter. Acushnet Companys immateriella rättigheter skyddas av en mängd patent, varumärken och andra rättigheter som beviljats Acushnet Company under internationell, federal och nationell lagstiftning och sedvanerätt. Därför förväntar Acushnet Company sig att andra respekterar företagets immateriella rättigheter. Acushnet Company försvarar med kraft sina immateriella rättigheter, vare sig intrången tar sig uttryck i produktkopior, otillåten användning av varumärken och upphovsrätter eller på något annat sätt.

Varumärken

Här följer en lista över en del av de varumärken som ägs eller licensieras av Acushnet Company och som används på eller tillsammans med FootJoy-produkter:

Advanced Performance Leather
Casual Walkers
Classics
Classics Dry
Classics Dry Premiere
Flextability
CabrettaSof
Classics Tour
Comfort Seam
ComfortSof
ComforTab
Contour IV
Contour Series
CoolJoys
CottonSof
DryJoys
DryJoys Design
DryJoys Performance Collection
DryJoys Performance Light
DryJoys Performance Fleece
DrySof
Dual Climate
DuraMax
eComfort
F3
FiberSof
FirstJoys
FJ
Fit-Bed
FootJoy
GelCollar
GelFusion
GelRide
GreenJoys
IntelliGel
Intellishield Extreme
iSuspension
"It's a Cinch"
Interactive Comfort Technology
JoyWalkers
LoPro Collection
MyJoys
OptiFlex
PowerNet
P.R.O. (Platform Responsive Outsole)
ProDry
Q-Mark
RainGrip
Reelfit
SciFlex
Shockstopper
SofJoy
SoftJoys Terrains
Spider
Stability Bridge
StaCooler
StaCooler Sport
StaSof
Sta-Dry System
Super Cushion
The Science of Comfort
Torque Control
WeatherSof
WinterSof
Xdimension
Y-Flex


Patent

Här följer en lista över USA-patent som kan gälla för FootJoy produkter:

Golfsko Teknologi:

5,756,195; 5,766,704; 5,827,459; 5,939,157; 5,955,159; 5,979,083; 5,985,383; 6,179,879; 6,408,543; 6,474,003; 6,708,426; 6,722,059; 6,874,257; 7,134,226; 7,143,529; D368,157; D384,496; D396,551; D399,646; D402,449; D402,452; D403,147; D410,967; D411,244; D412,390; D420,210; D420,787; D424,288; D426,373; D441,179; D441,519; D441,520; D444,935; D449,434; D455,543; D459,576; D466,272; D468,515; D469,244; D476,801; D478,413; D478,414; D479,389; D480,205; D483,175; D483,555; D487,332; D487,615; D490,597; D490,971; D507,400; D509,948; D510,796; D511,882; D512,556; D512,557; D512,822; D512,823; D512,824; D513,663; D513,844; D514,292; D514,293; D514,296; D518,281; D524,016; D525,768; D526,226; D527,876; D527,877; D530,068; D533,335; D533,706; D539,515; D539,519; D539,520; D540,012; D540,020; D540,026;D541,025; D541,514; D541,515; D541,516;

Golf Hanskar och Accessoarer:

5,528,773; 5,708,979; 6,327,787; 6,505,350; 6,513,165; 6,543,058; 6,611,962; 6,625,815; 6,655,269; 6,662,942; 6,820,282; D314,643; D391,037; D397,837; D410,305; D417,061; D420,202; D420,491; D424,784; D426,922; D431,691; D433,785; D436,870; D458,716; D464,178; D471,674; D473,346; D474,863; D493,106; D495,097; D497,456; D525,394; D527,149; D528,250; D529,236; D529,665; D532,162; D545,002

Det kan finnas motsvarande patent som utfärdats eller ansökts om runtom i golfvärlden; andra patentansökningar är under behandling i ovanstående kategorier.

Tredje parts produkter och webbplatser

Beskrivningar av eller hänvisningar till produkter, publikationer eller webbplatser som inte ägs av Acushnet Company eller dess dotterbolag innebär inte något stöd för dessa produkter, publikationer eller webbplatser. Acushnet Company har inte granskat allt material som är länkat till Webbplatsen och är inte ansvarigt för innehållet i något sådant material. Om du följer länkar till andra webbplatser sker det på egen risk.

Kommunikation med Webbplatsen

Du får inte publicera eller översända olagligt, hotfullt, kränkande, smädande, obscent, anstötligt, provocerande, pornografiskt, hädiskt eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra till beteende som är att betrakta som brottsligt, kan ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt kan innebära brott mot någon lag. Acushnet Company kommer fullt ut att samarbeta med alla rättsliga myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar Acushnet Company att avslöja identiteten på eller hjälpa till att identifiera eller lokalisera personer som publicerar sådana uppgifter eller sådant material.

Acushnet Company uppskattar dina kommentarer, men skicka inte in förslag, teckningar, modeller eller andra beskrivningar av idéer avseende nya produkter, modifieringar av befintliga produkter eller marknadsföringskampanjer till Acushnet Company. Acushnet Company tar inte emot produkt- och marknadsföringsförslag som inte efterfrågats. All kommunikation och allt material du skickar till Webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag och liknande behandlas som icke-konfidentiellt och utan upphovsrättsskydd. Allt du skickar kan komma att redigeras av – eller på uppdrag av – Acushnet Company, publiceras eller inte på Webbplatsen efter Acushnet Companys eget gottfinnande och användas av Acushnet Company eller dess dotterbolag för vilka ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till reproduktion, visning, överföring, publicering, utsändning och webbpublicering. Acushnet Company får dessutom fritt använda idéer, koncept, know-how och tekniska metoder som återfinns i meddelanden som skickas till Webbplatsen för alla slags syften, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information utan någon kompensation till personen som skickat informationen.

Även om Acushnet Company emellanåt övervakar eller granskar diskussioner, chattar, meddelanden, överföringar, anslagstavlor och liknande på Webbplatsen har Acushnet Company inga förpliktelser att göra detta och påtar sig varken ansvar eller ersättningsskyldighet till följd av innehållet på sådana platser eller för fel, förtal, förolämpning, ärekränkning, utelämnande, lögn, oanständighet, pornografi, hädelse, fara eller oriktighet som finns i information på sådana platser på Webbplatsen. Acushnet Company påtar sig varken ansvar eller ersättningsskyldighet för någonting som du eller någon fristående tredje part gör eller kommunicerar på eller utanför Webbplatsen.

Amerikansk lag

Denna Webbplats har skapats i USA i enlighet med och regleras av lagarna i Commonwealth of Massachusetts, USA, och din användning av Webbplatsen anses som ett godkännande av detta, utan beaktande av internationella privaträttsliga regler. Eventuella tvister i anknytning till din användning av Webbplatsen ska endast avgöras i domstolar med behörig jurisdiktion i Commonwealth of Massachusetts. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till sådana domstolars jurisdiktion över personer. Om något av villkoren i detta dokument bedöms vara olagligt eller inte går att verkställa av någon anledning skiljs detta villkor ut från resten av villkoren och ska inte påverka verkställbarheten av de övriga villkoren. Denna juridiska information utgör hela avtalet mellan oss beträffande din användning av Webbplatsen, och ändring av detta avtal kan bara ske skriftligen och ska vara undertecknad av behörig företrädare för Acushnet Company. Oaktat ovanstående är Webbplatsen internationellt tillgänglig och kan innehålla hänvisningar till produkter och tjänster som inte erbjuds i alla länder. Hänvisningar till en viss produkt eller tjänst innebär inte att Acushnet Company avser att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i sådana länder.