FÖLJANDE MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ GÄLLER I SVERIGE OCH SKA ENDAST TOLKAS OCH VÄRDERAS I ENLIGHET MED SVENSK LAG. DELTA INTE I DEN HÄR KAMPANJEN OM DU INTE ÄR LEGALT BOSATT I SVERIGE VID TIDEN FÖR ANMÄLAN.

ThermoSeries tävling

REGLER

1. INGET KÖPKRAV. ETT KÖP ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA.

Villkor för deltagande: Kampanjen är öppen för personer lagligen bosatta i Sverige som är över 18 år. Anställda av Acushnet Company, dess dotterbolag, distributörer, detaljister, reklam- och annonsbyråer, och den närmsta familjen och/eller medlemmar i hushållet är inte behöriga att delta.

För att delta: gå in på www.footjoy.se, fyll i anmälningsformuläret med namn, postadress och e-mail adress, skostorlek och skomodell.

2. Kampanjdatum: Kampanjen startar klockan 00:01 GMT den 1 oktober 2022 och slutar klockan 23:59 GMT, den 30 november 2022.

3. Vinstdragning: Slumpvisa vinstdragningar från alla kvalificerade tävlingsbidrag som inkommit under tävlingsperioden kommer att hållas på de dragningsdatum som anges nedan. Tävlingsperioden för varje dragning slutar på deadline som anges nedan.

Tävlingen startar 00:01 GMT den: 1 oktober, 2022

Tävlingsdeadline 23:59 GMT den: 30 november, 2022

Dragningsdatum: 5 december, 2022

Endast ett bidrag per e-mailadress/hushåll per dragning. Inga tredjepartsbidrag. Tävlanden kan delta i varje dragning genom att skicka in ett nytt bidrag under relevant tävlingsperiod; dock under förutsättning att en tävlande som vunnit ett pris inte är behörig att vinna fler priser i denna kampanj.

4. Genom att delta, åtar sig tävlanden att iakttaga dessa regler. Alla tävlingsbidrag blir Annonsörens egendom och kommer inte att returneras.

5. Annonsören ansvarar inte för datasystem, tekniska problem med telefonlinjer, on-line system, programvara, maskinvara, servers, Internetleverantörer, datorutrustning, programfel eller andra fel, inte heller för att ett tävlingsbidrag inte mottas av Annonsören pga. tekniska problem eller hög Internettrafik eller trafik till en webbplats, eller en kombination, som har uppstått pga. den mänskliga faktorn eller av tekniska problem, inklusive skador som uppstår på en tävlandes eller annan persons dator med anledning av eller som ett resultat av spelande eller nerladdning av material i samband med den här kampanjen. Annonsören förebehåller sig rätten, att enligt eget godtycke; ställa in eller avsluta den här Kampanjen och slumpmässigt dela ut vinsterna bland behöriga tävlingsbidrag i förtid om virus, buggar eller andra orsaker bortom Annonsörens kontroll äventyrar säkerheten, administreringen eller att spelet spelas korrekt. I det fall att Kampanjen avbryts innan angivet slutdatum, kommer så att meddelas på www.footjoy.se. Alla försök att uppsåtligen försöka skada någon webbplats eller att manipulera den här kampanjen är ett brott och görs sådana försök, förbehåller sig Annonsören rätten att kräva kompensation och skadestånd i lagens fulla utsträckning, inklusive åtal. Annonsören ansvarar inte för oriktig eller felaktig tävlingsinformation oavsett den orsakats av Internetanvändare eller av någon av den utrustning eller programmering relaterad till eller använd i Kampanjen eller av något tekniskt eller mänskligt fel som kan uppstå då tävlingsbidragen behandlas i Kampanjen. Tävlingsbidrag från automatiska inskickningssystem är inte tillåtna och all användning av sådana tekniker orsakar diskvalificering. Skulle tvist uppstå angående identiteten hos den person som inkommit med ett tävlingsbidrag elektroniskt, kommer tävlingsbidraget bedömas vara inskickat av "behörig konto¬innehavare", den person i vars namn e-mailkontot är registrerat, förutsatt att personen uppfyller alla behörighetskrav som anges i Villkoren för deltagande i de här reglerna. "Behörig innehavare" ska innebära den fysiska person till vilken en e-mailadress är tilldelad av en Internetleverantör, on-line serviceleverantör eller annan organisation som ansvarar för att registrera e-mailadresser för den domän till vilken den angivna e-mailadressen hör. Annonsören förehåller sig rätten att efter eget godtycke diskvalificera varje individ som försöker manipulera tävlingsprocessen.

6. Dragningarna kommer att göras av Annonsörens IT-avdelning, vars beslut är slutgiltiga i alla frågor som rör Kampanjen. Vinnare kommer att meddelas via e-mail och brev. Om en vinst eller ett vinstmeddelande återsänds såsom olevererbart, kommer vinsten att betraktas som förverkad och en alternativ vinnare kommer att utses. Oddsen att vinna beror på antalet behöriga tävlingsbidrag som inkommit för den dragningen.

7. Vinster:

A. Vid slutet av tävlingsperioden, kommer en (1) vinnare att erhålla följande pris: Den första slumpmässigt dragna tävlanden kommer att erhålla ett kläder ut ThermoSeries-kollektionen, försäljningsvärde (“UFV”) nästan 6000 SEK.

B. Sammanlagt UFV för vinsten är nästan 6000 SEK. Priser är inte överlåtbara, och inga ersättningspriser eller kontantinlösningar är tillåtna förutom vad som anges häri. Annonsören förbehåller sig rätten att ersätta vinster med likvärdiga eller dyrare vinster om angiven vinst tar slut. All vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Vinnare: Vinnaren kommer att ombedjas att skriva under och återsända ett intyg som visar att de är behöriga att delta och en ansvarsförbindelse/publicitetsrelease (där lagen så tillåter), inom 14 dagar efter att meddelandet om vinsten sänts. Underlåtenhet att efterkomma detta villkor resulterar i att vinsten betraktas som förverkad och en alternativ vinnare utses. Alla vinster kommer att delas ut. Utom där så är förbjudet, samtycker vinnaren till användandet av hans/hennes namn, bild, avbild och/eller personlig information i reklam- och annonseringssyfte, utan ytterligare ersättning. Vinnare befriar Annonsören, dess styrelse, anställda och ombud, inklusive men inte begränsat till, dess annons- och reklambyråer från allt ansvar, förlust eller skada som åsamkats vad gäller vinsternas utdelande, mottagande, besittning och/eller användandet eller felanvändandet av någon vinst, med undantag för dödsfall eller personskador orsakade av någon form av försumlighet från Annonsörens, dess styrelses, anställdas eller ombuds sida.

9. Tillämplig lag: Denna kampanj ska endast tolkas i enlighet med Svensk lag, utan hänsyn till principen om lagkonflikt och om deltagande innebär att sådan lagstiftning accepteras. Denna Kampanj är ogiltig där så förbjuds.

10. Lista över vinnare: För att erhålla en lista över vinnaren, skicka ett frankerat kuvert med din egen adress på, innan 15 december 2022, till: ThermoSeries Tävling, c/o Acushnet Sverige AB, Boplatsgatan 2c, 213 76 Malmö. Annonsören ansvarar inte för bortkommen, försenad, oläslig eller otillräckligt frankerad post.

11. Annonsör: FootJoy

12. Tävlings - och vinnarinformation kommer att användas för framtida FootJoy marknadsföringskampanjer. För mer information, se vår policy för integritetsskydd på www.footjoy.se/integritetspolicy.

Ring oss

Du kan även nå oss via vår konsument/garanti linje på:

0200 727080
Mån-Tors 09:00-16:00, Fre 09:00-15:00