REGLER OCH VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

LÄS DET HÄR DOKUMENTET NOGGRANT! DET INNEHÅLLER MYCKET VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, LIKSOM BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA DIG. DESSA REGLER OCH VILLKOR REGLERAR DITT KÖP AV PRODUKTER.

Det här avtalet och eventuella dokument som det hänvisar till, innehåller alla regler och villkor som gäller för köp av dig ("Kunden") från Acushnet Company ("FootJoy") som säljs av FootJoy. Genom att göra en beställning från FootJoy samtycker kunden till att vara bunden av och acceptera dessa regler och villkor. Dessa regler villkor kan komma att ändras utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter FootJoys eget gottfinnande, men eventuella ändringar kommer att tillämpas framåt i tiden och kommer inte att ändra eller modifiera något tidigare avtal som vi har med dig. Om vi gör en förändring kommer vi att be om ditt samtycke till de nya reglerna och villkoren.

GÄLLANDE LAG

DETTA AVTAL OCH EVENTUELLA FÖRSÄLJNINGAR HÄRUNDER SKA REGLERAS AV LAGSTIFTNINGEN I STORBRITANNIEN, UTAN HÄNSYN TILL LAGKONFLIKTER. DET KAN HÄNDA ATT DU OMFATTAS AV ANDRA REGLER OCH VILLKOR SOM REGLERAR VISSA FUNKTIONER PÅ VÅR WEBBPLATS, INKLUSIVE KÖP FRÅN FOOTJOY.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Alla leveranser och erbjudanden från FootJoy görs uteslutande på grundval av dessa försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren som gäller från och med att kunden köper produkter gäller också för alla kommande köp av kunden, även om de inte överenskoms separat igen.

Villkor från kunden eller tredje part gäller inte även om FootJoy inte specifikt motsätter sig deras tillämpning. Dessa försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan de avtalsslutande parterna rörande föremålet för avtalet. Muntliga löften gjorda av FootJoy innan detta avtal sluts är inte juridiskt bindande och sådana muntliga löften gjorda av de avtalsslutande parterna ska ersättas av ett skriftligt avtal såvida sådana löften uttryckligen anger att de ska fortsätta vara juridiskt bindande.

Tillägg till och ändringar av befintliga avtal, inklusive dessa regler och villkor för försäljning, måste ske skriftligen för att vara juridiskt giltiga. Med undantag för verkställande direktörer eller behöriga tjänstemän, har anställda på FootJoy inte tillåtelse att ingå några muntliga överenskommelser.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningen måste vara FootJoy tillhanda innan FootJoy godkänner en order för specialanpassade MyJoys-produkter. Betalningen för produkterna ska göras med kreditkort vid beställningen. Betalning för icke-specialanpassade produkter sker vid leverans. Ordrar är inte bindande förrän FootJoy uttryckligen godkänt dem. Med undantag för kunder i Tyskland, förbehåller vi oss rätten att vägra eller avböja ordrar oavsett om ordern har bekräftats och ditt kreditkort debiteras. För kunder i Tyskland gäller att lagstadgade bestämmelser i den tyska civilrättslagen kommer att tillämpas i detta avseende. Ditt mottagande av en elektronisk eller annan form av orderbekräftelse utgör inte vårt godkännande av din beställning, och utgör inte heller vårt erbjudande om att sälja. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och beställningen avvisas, utfärdar vi en kreditering till ditt kreditkort på samma belopp. De produkter som levereras till kunden av FootJoy tillhör FootJoy tills full betalning har mottagits. Kunden ska endast ha rätt till kvittning mot fordran som är obestridd eller som har fastställs genom utslagsdom. Kunden ska endast ha rätt att kvarhålla varan på grund av motfordran som härrör från detta avtalsförhållande.

LEVERANS

FootJoy har rätt att göra delleveranser om (i) kunden kan använda delleverans inom ramen för det i avtalet avsedda ändamålet, (ii) leveransen av återstående beställda produkter är garanterad och (iii) detta inte resulterar i några extra utgifter eller kostnader för kunden om FootJoy förklarar sig beredda att acceptera dessa kostnader.

Alla erbjudanden från FootJoy kan komma att ändras och är inte bindande, såvida de inte uttryckligen betecknas som bindande eller innehåller en viss acceptansperiod.

FRAKT OCH HANTERINGSKOSTNADER

Separata avgifter för frakt och hantering visas före beställningen på fakturor.

Moms

Viss försäljningsskatt eller andra skatter kan eventuella gälla för ditt köp och anges antingen exklusive eller inklusive. Dessa skatter varierar mellan olika platser och samlas in för beställningar som skickas till platser där dessa skatter tillämpas. Den skatt som debiteras baseras på aktuella lokala skattesatser samt andra faktorer, inklusive säljarens identitet, typ av föremål som har köpts och beställningens fraktdestination. Granska och bekräfta de skatter som tillämpas för din beställning i din varukorg innan du skickar in den.

RISK FÖR FÖRLUST

Förlust eller skada som inträffar under frakt av en speditör som valts av FootJoy är FootJoys ansvar.

GARANTIER

FÖRUTOM FÖRSÄLJNING TILL KUNDER I TYSKLAND, ANGES DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM TILLÄMPAS FÖR FOOTJOYS PRODUKTER HÄR: Garantier

För kunder i Tyskland ska följande gälla: Den lagstadgade garanti som anges i den tyska civillagen. Garantiperioden är ett år efter leverans. Returpolicy: Produkter som köpts direkt från FootJoy av en kund kan returneras i enlighet med returpolicyn som anges här: Returpolicy

Produkter

Den MyJoys-produkt som visas på www.footjoy.com är en verklig provprodukt av potentiella färgkombinationer för MyJoys-golfskor. På grund av naturliga variationer i läder kan den faktiska produktens färg(er) variera något. FootJoy ansvarar inte för variationer orsakade av bildskärmens upplösning och färgkalibrering. Detta kan leda till att produkten på skärmen kan se något annorlunda ut jämfört med den slutprodukt som levereras till kunden.

Acushnet Company förbehåller sig rätten att avvisa beställningar med tryck på våra produkter som, enligt vårt eget gottfinnande, kan vara oförenliga med vårt företags värderingar eller varumärkesidentitet, inklusive men inte begränsat till logotyper, design och/eller personaliseringar som är negativa till sin natur , förespråkar våld eller olaglig aktivitet, eller är hatande, hotande, ärekränkande, förtalande, vulgära, obscena eller pornografiska.

Ansvarsbegränsning

Med undantag för kunder i Tyskland ansvarar FootJoy inte för fel eller förseningar som helt eller delvis beror på orsaker utanför FootJoys rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejk, upplopp, krig, bränder, terroristhandlingar, force majeure eller av åtgärder i enlighet med lagar eller förordningar. Under inga omständigheter ska FootJoy ansvara för några (i) särskilda, indirekta skador eller följdskador, eller (ii) skador uppkomna av förlust av användning eller vinst, om det inte krävs enligt lag.

Tillämpligt för kunder i Tyskland: FootJoy, dess juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud, ska ha obegränsat skadeståndsansvar enligt lagstadgade bestämmelser för Förbundsrepubliken Tyskland (i) för skador som härrör från skada på liv, hälsa eller säkerhet, (ii) i fråga om uppsåt eller grov vårdslöshet, (iii) enligt produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) samt (iv) i fråga om ett antagande om garantier. I händelse av ringa försumlighet, ska FootJoy, dess juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud endast hållas ansvariga i händelse av överträdelse av "väsentliga" åtaganden enligt detta avtal. "Väsentliga" åtagande är sådana åtagande som är nödvändiga för uppfyllande av avtalet och om de överträds skulle ifrågasätta uppfyllandet av avtalets syfte så att du får regelbundet kan förlita dig på uppfyllandet av sådana åtaganden. I dessa fall är ansvaret begränsat till typiska och förutsebara skador.

Fel

FootJoy strävar efter att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt, fullständig och aktuell. Men trots våra bästa ansträngningar kan det förekomma tillfällen där informationen om en artikel innehåller oriktiga eller ofullständiga uppgifter, inklusive uppgifter om artikelns pris eller tillgänglighet. Vi utfäster inga garantier om att informationen på denna webbplats är felfri, fullständig eller exakt.

I den händelse en FootJoy-produkt anges med ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av typografiska fel eller andra fel i prissättningen eller produktinformationen, kommer vi att försöka korrigera felet när vi upptäcker det. Med undantag för kunder i Tyskland förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka alla angivna erbjudanden av någon anledning och att korrigera eventuella felaktigheter eller utelämnanden, inklusive efter att en beställning har skickats och oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiterats. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och beställningen avvisas, utfärdar vi en kreditering till ditt kreditkort på samma belopp och vi ansvarar inte för några flera kostnader som uppkommer i samband med ett sådant annullerande. För kunder i Tyskland gäller att lagstadgade bestämmelser i den tyska civilrättslagen kommer att tillämpas i detta avseende.

TILLÄMPLIG LAG; EJ FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING ELLER EXPORT

Kunden samtycker till och utfäster att kunden köper varan för eget bruk och inte för kommersiell återförsäljning eller export.

Ring oss

Du kan även nå oss via vår konsument/garanti linje på:

0200 727080
Måndag – Torsdag 09:00-16:00, Fredag 09:00-15:00