REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Denna webbplats drivs av Acushnet Europe Ltd, Caxton Road, St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU. Genom att använda denna webbplats ("Webbplatsen") godkänner du de regler och villkor som anges häri, vilka kan revideras när som helst av Acushnet Company, moderbolaget till Acushnet Europe Ltd. Användning efter sådan revision innebär att godkänner dessa reviderade regler och villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda webbplatsen.

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS

Du får ladda ned material som visas på webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk, dock under förutsättning att du även behåller all information om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt i materialet. Du får däremot inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återpublicera eller använda innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella syften, inklusive text, bilder, ljud och video utan Acushnet Companys skriftliga tillstånd. Du får inte ändra eller påverka innehållet eller funktionen av denna webbplats eller ladda ned material från den här webbplatsen för användning på någon annan webbplats, inklusive auktionssajter på Internet. Allt material på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och missbruk av det kan utgöra intrång på upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Acushnet Company förbehåller sig alla rättigheter till allt material som finns på denna webbplats.

Acushnet Company tillhandahåller patentskyddad information, inklusive upphovsrättsskyddat material, om sina produkter och tjänster på denna webbplats till gagn för sina kunder och inte för användning av allmänheten. Du godkänner att du inte får använda eller tillåta någon annan person eller enhet att använda material som finns på den här webbplatsen för att undersöka, stödja, hota eller ansöka om intrång i immateriella rättigheter mot Acushnet Company eller dess dotterbolag.. Att inte följa dessa förbud utgör ett brott mot användarvillkoren i förhållande till materialet i fråga. Varje instans av icke-överensstämmelse (t.ex. varje användning av en digital fil som strider mot dessa användarvillkor) utgör en separat instans av överträdelse och innebär att du betalar en betalningsskyldighet på $ 75.000 USD per överträdelse, som likvida skador och inte som ett straff. Dessutom förbehåller Acushnet Company sig rätten att söka skadestånd för intrång i upphovsrättsskyddat material. Du är överens om att skador som rimligen förväntas av ett potentiellt brott är svårt att fastställa på grund av deras obestämdhet eller osäkerhet och det angivna beloppet är rimligt proportionellt mot de skador som faktiskt orsakats av överträdelsen.

REGISTRERING

Vi kan ibland kräva att du registrerar dig och/eller konfigurerar ett konto för att kunna använda vissa delar av webbplatsen. För att göra detta kan det hända att du måste tillhandahålla vissa personuppgifter eller välja ett lösenord, användar-id och/eller annan registreringsinformation (kollektivt "registreringsinformation"). Du accepterar och garanterar att all personlig information som du tillhandahåller är korrekt och uppdaterad. Om någon av din personliga information ändras måste du uppdatera den genom att använda den lämpliga uppdateringsmekanismen på webbplatsen. Se vår sekretesspolicy för mer information om insamling och användning av personlig information.

Om du registrerar dig och/eller konfigurerar ett konto på webbplatsen måste du behandla din registreringsinformation som konfidentiell information och får inte göra den tillgänglig för obehörig tredje part. Du får inte tillåta andra att använda din registreringsinformation. Du får inte underlicensiera, överföra, sälja eller tilldela din registreringsinformation och/eller detta avtal till en tredje part. I den utsträckning lagen tillåter är du ensam ansvarig för all användning eller aktivitet på ditt konto, inklusive, men inte begränsat till, användning av kontot av den person som använder din registreringsinformation, med eller utan tillstånd, eller som har tillgång till en dator där ditt konto kan användas. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (t.ex. i händelse av förlust, stöld eller otillåten spridning eller användning av din registreringsinformation eller någon kredit- eller betalkortsnummer lagrat på webbplatsen), måste du omgående ändra den påverkade registreringsinformationen genom att använda den lämpliga uppdateringsmekanismen på webbplatsen.

INGA GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Med undantag för besökare från Tyskland, kan Acushnet Company inte försäkra eller garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt eller att dess funktion kommer att vara felfri eller oavbruten. Du använder webbplatsen på egen risk. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. Acushnet Company påtar sig heller inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador på, eller virus som kan infektera, din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller navigering på webbplatsen eller din nedladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen eller länkade webbplatser. Under inga omständigheter ska Acushnet Company eller någon annan part som deltar i att skapa, producera, underhålla eller leverera webbplatsen, eller något av deras dotterbolag eller tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare eller ombud för någon av dem, hållas ansvariga för skador av något slag, inklusive utan begränsning, alla direkta, oförutsedda, indirekta, straffbara eller följdskador, oavsett om risken för sådana skador eller skador från någon teori om ansvar, på grund av eller i samband med användning av, eller din navigering på eller dina länkar till andra webbplatser från denna webbplats.

Gäller besökare från Tyskland: Acushnet Company, dess juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud, ska ha obegränsat skadeståndsansvar enligt lagstadgade bestämmelser för Förbundsrepubliken Tyskland (i) för skador som härrör från skada på liv, hälsa eller säkerhet, (ii) i fråga om uppsåt eller grov vårdslöshet, (iii) enligt produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) samt (iv) i fråga om ett antagande om garantier. I händelse av ringa försumlighet, ska Acushnet Company, dess juridiska företrädare eller ställföreträdande ombud endast hållas ansvariga i händelse av överträdelse av "väsentliga" åtaganden enligt detta avtal. "Väsentliga" åtagande är sådana åtagande som är nödvändiga för uppfyllande av avtalsförhållandet och om de överträds skulle ifrågasätta uppfyllandet av avtalets syfte så att du får regelbundet kan förlita dig på uppfyllandet av sådana åtaganden. I dessa fall är ansvaret begränsat till typiska och förutsebara skador.

Immateriella rättigheter

Såvida inte annat anges, är produkter, patent, produktnamn, design, logotyper, titlar, texter, bilder, ljud och video på denna webbplats varumärken, servicemärken, handelsnamn, upphovsrätter, patent eller annan egendom som tillhör Acushnet Company ("Acushnet Companys immateriella rättighet"). Alla andra oregistrerade och registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som tilldelning, underförstått, via implikation, hävdande av sakförhållande eller på annat sätt som en licens eller rätt att använda Acushnet Companys immateriella rättighet som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd av Acushnet Company, eller som tillåts i avsnittet "Användning av denna webbplats" ovan eller tillämplig lokal lagstiftning.

Acushnet Company spenderar miljontals dollar och otaliga timmar varje år till sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. Resultatet av denna enorma investering av tid och pengar är golfprodukter som vi anser är de bästa och mest tekniskt avancerade produkter som finns tillgängliga. Fördelarna med dessa ansträngningar är inbyggda i våra produkter och många av dessa egenskaper är inte uppenbara för ett otränat öga, men saknas i andra produkter som är avsedda att vara kopior av äkta Acushnet Company-produkter. Acushnet Companys immateriella rättigheter skyddas av många olika patent, varumärken och andra rättigheter som beviljats Acushnet Company enligt internationella, federala och delstatliga förordningar och vanliga lagar. Följaktligen förväntar sig Acushnet Company sig att andra respekterar dessa immateriella rättigheter. Acushnet Company försvarar kraftfullt sina immateriella rättigheter, oavsett om överträdelsen sker i form av kopior, obehörig användning av varumärken eller upphovsrätt eller på något annat sätt.

VARUMÄRKEN

Följande är en lista på några av de varumärken som ägs eller licensieras av Acushnet Company och som används på eller med FootJoy-produkter: Advanced Performance Leather; ComforTab; ComforTongue; ComfortSof; Contour Series; CoolJoys; CottonSof; D.N.A. Helix; DryJoys; DryJoys Design; DryJoys Tour, DryJoys Performance Collection; DrySof; emBody; eMerge; enJoy; FirstJoys; FJ; FJ 1857; FJ Arc SL; FJ Aspire; FJ Spectrum; FJ Versaluxe; Fit-Bed; FlexGrid; FootJoy; GelCollar; GreenJoys; GolfLeisure; HeelLoc; HyperFlex II; Icon Black; LaunchPod; Layer Up; LoPro Collection; MyJoys; NitroThin; OptiFlex; ProDry; Pro/SL; PowerNet; PowerStrap; Pro FLX; Pro SL; Pure Touch; Q-Mark; QuikDry ; RainGrip; SciFlex; SecureCollar; SofJoy; StaCooler; StaSof; SuperLites XP; Taction2; Techsof; Tour S; WeatherSof; WinterSof

OBEROENDE PRODUKTER OCH WEBBPLATSER

Beskrivningar av eller hänvisningar till produkter, publikationer och webbplatser som inte ägs av Acushnet Company eller dess dotterbolag innebär inte ett godkännande av produkten, publikationen eller webbplatsen. Acushnet Company har inte granskat allt material kopplat till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet i sådant material. Din länkning till andra webbplatser sker på egen risk.

KOMMUNIKATION MED DENNA WEBBPLATS

På vissa områden på vår webbplats kan du interagera med andra användare eller överföra meddelanden eller annat innehåll, inklusive videor ("Innehåll"). Acushnet Company undersöker inte innehållet för fullständighet, laglighet, riktighet eller faktiska förhållanden. Vi kan avsluta ditt konto och din förmåga att överföra innehåll om vi anser, efter eget gottfinnande, att du har överträtt något av villkoren i dessa regler och villkor, eller någon lag.

Du får inte anslå eller överföra olagligt, hotfullt, smädande, nedsättande, obscent, anstötligt, provocerande, pornografiskt eller profant innehåll eller annat innehåll som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan betraktas som en brottslig handling, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag. Acushnet Company samarbetar fullt ut med rättsmyndigheter eller domstolsordrar som begär att Acushnet Company avslöjar identiteten på eller hjälper till att identifiera eller hitta någon som anslår sådant innehåll.

Du samtycker till att inte publicera innehåll som innehåller personlig information om någon enskild, som kränker integriteten för någon annan person eller enhet, eller något som du är under avtalsenlig skyldighet att hålla privat eller konfidentiell. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon annan person eller organisation, inklusive, utan begränsning, anställd av Acushnet Company. Du accepterar dessutom att du inte kommer att utge dig för att samarbeta med någon annan person eller organisation, och inte heller att publicera material som gör intrång i någon upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter tillhörande tredje part.

Anslagstavlor, chattrum och andra forum vi eventuellt erbjuder denna webbplats är avsedda att möjliggöra utbyte av information, och för att användare ska kunna uttrycka sina åsikter. Du samtycker till att inte anslå innehåll som innehåller otillåtna affärsmässiga aktiviteter av något slag, inklusive reklam för en produkt eller tjänst, erbjudanden om produkter eller tjänster för försäljning, eller styra läsarna till en plats med mer information om en produkt eller tjänst. Du accepterar dessutom att du inte kommer att publicera något material som innehåller virus, förstörda filer eller någon annan liknande programvara som kan skada driften av webbplatsen eller någon annan användares dator. Du får inte använda sökmotorinkräktare, robotar, datamining-teknik eller annan automatiserad utrustning eller program för att katalogisera, ladda ned, reproducera, spara eller på annat sätt överföra innehållet på webbplatsen olagligt eller på ett sätt som strider mot dessa regler och villkor för användning av webbplatsen.

Acushnet Company uppskattar dina kommentarer, men skicka inte eventuella förslag, ritningar, modeller eller andra beskrivningar av idéer för nya produkter, ändringar av befintliga produkter eller marknadsföring till Acushnet Company. Acushnet Company accepterar inte sådana oönskade produkter eller marknadsföringsförslag.

Allt innehåll som du publicerar på webbplatsen kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-patentskyddad. Anslå inte några personliga uppgifter på webbplatsens offentliga områden. Acushnet Company kan inte förhindra "skörd" av information från denna webbplats, och du kan komma att bli kontaktad av Acushnet Company eller oberoende tredje parter genom e-post eller andra metoder, inom eller utanför webbplatsen. Allt du överför kan komma att redigeras av eller på uppdrag av Acushnet Company och kan eventuellt komma att publiceras på den här webbplatsen efter Acushnet Companys eget gottfinnande och får användas av Acushnet Company eller dess dotterbolag för valfritt ändamål, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, spridning, överföring, publicering, utsändning och anslående. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lokal lagstiftning, är Acushnet Company fria att använda alla idéer, koncept, kunskap eller tekniker som ingår i meddelanden du skickar till webbplatsen för något ändamål, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med sådana uppgifter utan någon ersättning till den person som skickar in sådan information.

Även om Acushnet Company kan komma att övervaka eller granska diskussioner, chatter, anslåenden, sändningar, anslagstavlor och liknande på webbplatsen, har Acushnet Company ingen skyldighet att göra det och oavsett bestämmelserna för tyska besökare i avsnittet "Inga garantier; begränsning av ansvar" påtar man sig inget ansvar (i) som härrör från innehållet på sådana ställen eller för eventuella fel, förtal, ärekränkning, utelämnanden, lögner, obsceniteter, pornografi, svordomar, hot eller felaktigheter i någon information på sådana ställen på webbplatsen, eller (ii) för några handlingar eller meddelanden från dig eller någon närstående tredje part inom eller utanför webbplatsen.

RAPPORTERA ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER OCH VILLKOR

Om du tror att innehållet anslagits i strid med dessa villkor, vänligen meddela oss via e-post till Ip@acushnetgolf.com. Vi kan, men brukar inte, bekräfta mottagandet av ditt klagomål. Oavsett obligatorisk lokal lagstiftning, godkänner du att vi inte kan och inte kommer att agera skiljedomare i tvister som härrör från tredje parts kommunikation eller överföring till webbplatsen, men vi kan komma att vidta sådana åtgärder som vi tror är lämpliga efter eget gottfinnande. Om du är en upphovsrättsinnehavare och du tror att dina rättigheter har kränkts genom innehåll som överförts till denna webbplats, vänligen följ vår process för rapportering av äganderättsklagomål.

LICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Allt innehåll som du skickar till denna webbplats som innehåller konst, ljudinspelningar, text, idéer, bilder, musik, foto, videoinspelningar, skriftligt material och/eller annat material ("Inskickande") regleras av dessa villkor.

Du tilldelar härmed Acushnet Company en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, löpande evig licens att använda och utnyttja inlämnat material, inklusive, utan begränsning, titlar och varje del av inlämnat material, helt eller delvis, i alla former och media över hela världen. Du bekräftar och samtycker härmed till att: (a) Acushnet Company ska ha rätt att redigera, ändra eller arrangera inlämnat material på sådant sätt man önskar efter eget gottfinnande, (b) Acushnet Company inte ska ha någon skyldighet att tillhandahålla dig med någon kredit vid användning av ditt inlämnade material; och (c) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, du avstår från eventuella "moraliska rättigheter" du har till inlämnat material. Du förstår att Acushnet Company kommer att agera i tron att du beviljar de rättigheter, utfästelser, garantier och friskrivningar som anges i detta avtal och att det kan medföra betydande kostnader i förlitan på detta beviljande av rättigheter, utfästelser, garantier och friskrivningar om Acushnet Company använder din ansökan.

PROCESS FÖR RAPPORTERING AV ÄGANDERÄTTSKLAGOMÅL

Acushnet Company har förbundit sig att iaktta upphovsrättslagar och att möta krav avseende intrång i upphovsrätt. Acushnet Company kommer utan dröjsmål att behandla och utreda meddelanden om påstådda överträdelser och vidta lämpliga åtgärder.

Meddelande ska skickas via e-post till internetdomain@acushnetgolf.com eller via post till:

Copyright Agent
Acushnet Company
Attn: Legal Department
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
United States

UPPHÖRANDE

Du kan säga upp detta avtal för webbplatsen när som helst genom att avsluta din webbplatssession.

GÄLLANDE LAG

Dessa regler och villkor för användning av webbplatsen ska regleras av lagstiftningen i Storbritannien, utan hänsyn till principer för lagkonflikter.

Med undantag för icke-kommersiella användare i Tyskland, ska tvister i samband med din användning av denna webbplats höras i behörig domstol i Storbritannien. Genom att använda denna webbplats samtycker du till den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar.

Om något av de villkor som anges häri befinns vara olagligt eller ogenomförbart av någon anledning, ska det villkoret skiljas från resten av dessa villkor och ska inte påverka verkställbarheten av övriga villkor. Denna juridiska information utgör hela avtalet mellan oss angående din användning av webbplatsen, och avtalet får endast ändras skriftligen, undertecknat av en behörig direktör på Acushnet Company. Muntliga överenskommelser liksom ändringar och/eller tillägg måste bekräftas skriftligen för att vara giltiga. Oaktat det föregående, kan denna webbplats visas internationellt och kan innehålla hänvisningar till produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i alla länder. Referenser till en viss produkt eller tjänst innebär inte att Acushnet Company har för avsikt att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i dessa länder.

Denna webbplats drivs av::

Acushnet Europe Ltd.
Caxton Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3LU
Storbritannien

Verkställande direktör(er): Matthew Johnson
Kontakt: 0800 616198
Företagets registreringsnummer: 01198336
med Sec. 27a tyska momsförordningen: 152399933
Ekonomiskt ID-nummer i enlighet med Sec. 139c tyska skatteförordningen: DE2976358

©2017 Acushnet Company

Detta copyrightmeddelande gäller alla egna sidor, bilder, text, program och annat material tillgängligt på hela webbplatsen.

Ring oss

Du kan även nå oss via vår konsument/garanti linje på:

0200 727080
Måndag – Torsdag 09:00-16:00, Fredag 09:00-15:00